Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Naše škola

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.
„Vše ve prospěch dítěte.“                             Mgr. Hynek Kalhous

Rozlučková akademie 9. ročníků
Žáci 9. ročníků zvou rodiče, příbuzné a přátele na tradiční Rozlučkovou akademii, která proběhne ve čtvrtek 27. června od 17:00 v Kulturním domě Opat. Těšíme se na vás.

Rozhodnutí
o přijetí ke vzdělávání ZDE

Informace o náhradním stravování ve dnech 10. 6. 2024 – 28. 6. 2024:

Školní jídelna upozorňuje rodiče, že poslední školní den před prázdninami, to jest 28. 6. 2024, se, z důvodu výdeje vysvědčení a ukončení přítomnosti žáků ve škole po první vyučovací hodině, náhradní školní stravování neuskuteční.  Platba za tento den bude automaticky odhlášena.

Vážení rodiče,
z důvodu stavebních prací v celé školní jídelně, včetně varny a prostoru jídelny, bude v uvedených dnech zajištěn výdej studené stravy. Základem této stravy budou denní dodávky čerstvých obložených baget od profesionální potravinářské firmy Frencl s.r.o. Dále budou doplněny dalšími potravinami dle spotřebního koše, zejména ovocem a zeleninou. Upozorňujeme, že nemůžeme zajistit pitný režim.

Důležitá upozornění:
1. Vydaná bageta je určena pro okamžitou konzumaci. Ze zdravotně bezpečnostních důvodů je zakázáno si ji kamkoliv odkládat ke konzumaci později. Prosíme rodiče o spolupráci při důsledném poučení dětí.
2. Cena obědů zůstává stejná i při změně na náhradní stravování.
3. Závazné termíny pro objednávání a odhlašování jsou následující:
o V pátek do 10:00 na další pondělí a úterý.
o V pondělí do 10:00 na středu.
o V úterý do 10:00 na čtvrtek.
o Ve středu do 10:00 na pátek.
4. Výdej stravy v první den nemoci je podmíněn tím, že je potřeba do 10:00 hodin telefonicky informovat vedoucí školní jídelny o tomto záměru! Výdej bude probíhat od 11:15 do 11:30 hodin ve cvičné kuchyňce. Cesta: Pavilon B1- projděte hlavním vchodem, zahněte doprava a pokračujte na konec chodby v přízemí.

Pro vstup hlavním vchodem zazvoňte pomocí elektrického vrátného. V případě nutnosti volejte na číslo: 739 287 726 ( vedoucí školní jídelny).

Děkujeme za pochopení!

Vedoucí školní jídelny a ředitel ZŠ Opatovice nad Labem

Pravidla pro vstup rodičů do budovy školy
Vážení rodiče, jménem vedení školy vám připomínáme nastavená pravidla pro vstup zákonných zástupců dětí do budov naší školy. Vstup do školy je rodičům umožněn pouze v případě předem dohodnuté schůzky s pedagogickými pracovníky školy, případně v akutních záležitostech.
Pokud vyzvedáváte vaše děti z družiny, zazvoňte prosím na družinu, nevstupujte do budovy školy a vyčkejte na příchod vašeho dítěte.
Pravidla jsou takto nastavena z bezpečnostních a hygienických důvodů.

Za dodržování výše uvedených pravidel vám jménem naší školy děkujeme.

Vážení rodiče, z důvodu pokračování stavebních úprav školní jídelny a kuchyně se bude od 1. března 2024 až do odvolání vařit pouze jedno jídlo (č.1).
Děkujeme za pochopení.

Sběrová soutěž
Vážení rodiče, s ohledem na zimní období a blížící se obnovení stavební činnosti v provozním dvoře bude sběrová soutěž po zbytek školního roku pokračovat v upraveném režimu.
Nasbíraný papír se nebude odevzdávat přímo ve škole, ale je možné ho průběžně vozit do areálu spol. HOFR Metal, s.r.o. – výkup druhotných surovin. Zde při odevzdání nahlásíte příslušnost k naší základní škole + jméno a třídu žáka. S majitelem firmy p. Fryšem, tel. 602 385 986 je dohodnuto průběžné předávání informací o odevzdaném papíru.

Otevírací doba je:
Pondělí 14.00 – 17.00
Čtvrtek 14.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 11.00

Za ZŠ Opatovice nad Labem děkujeme za vaši aktivní účast

Vážení rodiče,
v odkazu ZDE naleznete aktualizovanou verzi rozvrhu na nový školní rok 2023/24.

Informace k provozu školní družiny ZDE

Vážení rodiče!
Během letošních prázdnin započala stavební činnost na dvou klíčových stavbách v areálu školy a jedné významné stavbě doplňující školní areál.
Upozorňujeme, že do všech staveništních prostor je veškerý vstup nepovolaným osobám z řad dospělých a samozřejmě všech žáků přísně zakázán!

1. Zvětšuje se budova B2 (budova se školní jídelnou), a to za účelem zvýšení kapacity školní jídelny včetně technického zázemí školní kuchyně. Stavbu provádí firma Roneli SE. Stavební prostor neboli staveniště, je vymezen prostorem školního dvora. 

2. Byla spuštěna výstavba pavilonu C2, který navazuje na pavilon C1, dosud nazývaný Centrální pavilon. Výstavbu provádí firma Stylbau. Staveniště pavilonu C2 zabírá velký prostor od ulice Vavřinecká a je vymezen stavebním oplocením.

3. Firma Stylbau bude zároveň v dosavadním prostoru školní družiny, tj. v prostorách za a mezi pavilony A1 a A2 provádět výstavbu tzv. „přírodních učeben“, což budou profesionálně architekty navržené a stavebně provedené  venkovní prostory pro realizaci vyučovacích hodin na čerstvém vzduchu, v přírodním prostředí zahrady. S tím bude souviset následná realizace definitivního umístění relaxačních prostor školní družiny a zřízení prostoru pro výuku botanických činností pracovního vyučování. 

Celý zbytek kalendářního roku 2023 a de facto i celý rok 2024 bude  realizace těchto tří výstaveb organizačně ovlivňovat průběh vzdělávání a přinese i jistá omezení a zvýšené logistické nároky.
Vzhledem k tomu, že nestavíme moderní školu na tzv.“zelené louce“, ale provádíme její rekonstrukci, tedy měníme tvář školy „za chodu“, musíme na nezbytný čas tyto organizační komplikace přijmout a snášet je.  

Pro první konkrétní informaci nyní v bodech to nejpodstatnější:

1) Vchod do školy.
Žáci i veřejnost budou do školy přicházet pouze hlavním vchodem, zahradní branka a přístup do Školní družiny přes ni je mimo provoz.

2) Zadní trakt u školní družiny – ulice Kunětická.
Zde vznikne staveniště číslo 3 – staveniště přírodních učeben. Zadní branka ke školní družině je již nyní uzamčena a celý prostor bude v rekonstrukci. Rodiče budou žáky do školní družiny vodit přes hlavní vchod do školy v Centrálním pavilonu a taktéž si je budou chodit hlavním vchodem vyzvedávat, konkrétní režim bude stanoven vedoucí školní družiny.

Školní družina zcela o své venkovní prostory nepřijde, bude mít menší dočasné zázemí mezi pavilony A2 a A3.
V oblasti za pavilony A2,A3  bude stavebním oplocením vymezen pěší koridor, který povede od zadních dveří školní družiny (A2) k zadnímu vchodu do pavilonu A3 a kolem budovy A3 též na prostor hřišť a k zadnímu vchodu do tělocvičny. Tento koridor, na kterém bude dočasně upravena pěšina, bude hlavní a jedinou cestou pro veškerý pohyb pracovníků školy a žáků, tedy přístup do pavilonu A3, tělocvičny a do hřišťové části areálu. 
Chodba kolem tří oddělení školní družiny tak bude  dočasně jednou z  hlavních komunikačních tepen školy a předpokládáme přijetí nejrůznějších dočasných organizačních opatření provozu v hodinách, o přestávkách, v dohledech atd.

2) Školní dvůr, sběr papíru.
Na školním dvoře provádíme sběr papíru. Do prvních zimních měsíců probíhá přímo na dvoře výstavba, dvůr je staveništěm. Přes zimu, až bude vnější část přístavby hotová,  firma Roneli na krátkou dobu dvůr částečně opustí a vrátí se na jaře k hlavnímu úkolu – propojení nové přístavby s pavilonem B2 a rekonstrukce kuchyně a jídelny do nového uspořádání ve zvětšeném prostoru. To teprve bude nejnáročnější část celé této stavební akce, stihnout vše od posledního školního oběda roku 2023/2024 do začátku školního roku 2024/2025!
V zimní stavební přestávce pravděpodobně několik sběrů papíru budeme moci realizovat, slíbit to s jistotou ovšem nelze, vše je odvislé od vývoje postupu stavby.

3) Doprava okolo školy.
Doprava okolo školy ve všech ulicích bude významně zatížena probíhajícími třemi stavebními akcemi, je třeba, při jakémkoliv pohybu osobním vozidlem okolo školy, dbát zvýšené opatrnosti v zájmu dopravní bezpečnosti obecně a dopravní bezpečnosti všech osob zejména.

Vzhledem k tomu, že se zvětší počet žáků, které budou rodiče přivážet před hlavní vchod školy z důvodu uzavření zahradní branky, výrazně zhoustne doprava v ulici Školní. Žádáme tedy rodiče přivážející žáka, aby dbali zvýšené opatrnosti a následně co nejdříve opustili tento přetížený prostor. Děkuji za pochopení.

Mgr. Hynek Kalhous,
ředitel školy, dne 14. 8. 2023

Rozhodnutí o odkladu PŠD je možné si osobně vyzvednout od 2. 6. 2023 v kanceláři zástupců ředitele školy.

Rozhodnutí o přijetí k 3.5.2023 ZDE

Mezinárodní hodnocení vzdělávacích výsledků škol PISA 2022
Hodnocení činnosti jakékoliv vzdělávací instituce je vždy složitý problém, neboť každé dílčí hodnocení je jen subjektivním vhledem z nejrůznějších jednotlivých aspektů a úhlů pohledu (od například modernosti a funkčnosti budovy nebo technické úrovně vzdělávacích pomůcek nebo kvality péče o bezpečnost a zdraví žáků až po úroveň stravování, nabídky doplňkových mimoškolních činností a aktivit atd. atd.), ale jistě se shodnu s většinou čtenářů, že opravdu asi to nejdůležitější ze všech možných i nemožných hodnocení je pokud možno co nejobjektivněji posoudit, jak škola plní svůj hlavní úkol, tedy jak dokáže žáky vzdělávat.
Hodnocení vzdělávacích výsledků škol má ze zákona ve své kompetenci specializovaný školský orgán, kterým je Česká školní inspekce. Česká školní inspekce, kromě vlastních činností za účelem hodnocení škol, jejichž výstupy jsou veřejně přístupné Inspekční zprávy a Kontrolní protokoly, zajišťuje také významná mezinárodní srovnávací hodnocení žáků jednotlivých zemí.
Nejnověji se mezinárodní srovnávací hodnocení škol uskutečnilo v roce 2022 a výstup z tohoto hodnocení, kterým je zpráva o výsledcích žáků naší školy si Vám dovoluji předložit k nahlédnutí ZDE.
Samozřejmě doporučuji si Školní zprávu přečíst a prostudovat celou, ale přece jen, pro rychlou orientaci čtenáře, mi, prosím, dovolte, uvést jednu technickou vysvětlivku k zobrazeným grafům. Naše škola je zobrazena červenou vodorovnou linkou a všude uváděna pod kódem ZŠ_353
I při prvním rychlém pohledu si jistě čtenář všimne, jak vysoko je v grafech naše škola v každé hodnocené části. Velmi skromně řečeno, patříme k těm nejlepším školám, které u nás v republice existují. Já i celý pedagogický sbor školy jsme na výsledky našich žáků taktéž skromně, ale pyšní a dovolím si jménem všech spolupracovníků našim žákům za jejich snahu a výsledky poděkovat a jejich rodičům za podporu, spolupráci a domácí úsilí taktéž.

Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy
2. února 2023


Mezinárodní den darování knihy
Vážení rodiče a žáci, rádi bychom vás informovali o zapojení naší školy do akce Mezinárodní den darování knihy. Více informací naleznete ZDE. Předem děkujeme za vaši účast.

Sdělení pro strávníky a jejich rodiče
Dne 2.1.2023 se přestávají vracet peníze za čip. Zakoupený čip zůstává vašim majetkem. Cena nového čipu je 36,00 Kč. Platí i pro čipy již zakoupené.
Druhý týden v lednu začínáme vařit v úterý a ve čtvrtek menu č.2. Provést změnu na menu č.2 je možné do pátku 14ti hodin na následující týden. Po 14 hodině v pátek objednání menu č. 2 NENÍ MOŽNÉ!!

Lenka ŠLECHTOVÁ, vedoucí ŠJ

Pozastavení sběru baterií
Vážení rodiče, kvůli omezení na straně naše sběrového partnera jsme nuceni do konce 1. pololetí pozastavit sběr baterií na naší škole. Před koncem prvního pololetí vás o dalším postupu budeme informovat.

Výdej obědů do jídlonosičů

Vážení rodiče,
od 23. 5. 2022 je vstup do jídelny pouze přes hlavní vchod školy z důvodu stavebních prací v areálu školy. Zvoňte na kanceláře, či školníka pro vpuštění do budovy.
Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost.

Sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení rodiče a žáci,
po dohodě s vedením obce uspořádáme v naší škole charitativní sbírku na pomoc občanům Ukrajiny zasažené válečným konfliktem. Pokud se budete chtít do této dobrovolné sbírky zapojit, bude možné v průběhu následujícího týdne do školy přinést věci, které jsou v současné době nejvíc potřebné. Jedná se o hlavně o trvanlivé potraviny a zdravotnický materiál (ne však léky).

Děti mohou věci do školy přinést a předat je zástupcům vedení školy, případně třídnímu učiteli. Pokud budete mít zájem předat věci do sbírky jako zákonní zástupci osobně, zazvoňte prosím po příjezdu ke škole na zvonek kanceláře vedení školy. Věci vybrané z této dobrovolné sbírky budou následně prostřednictvím vedení obce předány organizacím zajišťujícím přímou pomoc občanům Ukrajiny.

Všem rodinám, které se rozhodnou do sbírky zapojit, předem děkujeme.

Kolektiv ZŠ Opatovice nad Labem

Upozornění a připomenutí pro rodiče
Od 1. 3. 2022 se vydávají obědy první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka ve škole od 11,15 hodin do 11,30 hodin v jídelně pro děti do vlastních přinesených jídlonosičů. Pro vyzvednutí oběda, je nutné mít sebou čip.

Od 1.3.2022 se mění ceny obědů:
7 – 10 let         29,00Kč  (638,00Kč)
11 – 14 let      31,00Kč  (682,00Kč)
15 let a více   33,00Kč  (726,00Kč)
zaměstnanci  34,00Kč  (748,00Kč)

Od 1.3.2022 je v platnosti nový vnitřní řád.

Změna cen obědů od 1. 3. 2022

Vážení rodiče,
z důvodu narůstajících cen za potraviny dojde od 1.3.2022 ke zvýšení ceny obědů následovně:

žáci 7 – 10 let 29,00Kč 22 pracovních dní 638,00Kč
žáci 11 – 14 let 31,00Kč 22 pracovních dní 682,00Kč
15 let a více 33,00Kč 22 pracovních dní 726,00Kč
zaměstnanci 34,00Kč 22 pracovních dní 748,00Kč

Prosím o zvýšení trvalých příkazů nyní v únoru 2022 (únorová platba je úhradou na měsíc březen 2022).

Děkujeme za pochopení
Lenka Šlechtová, vedoucí školní jídelny

Leták MŠMT ČR
s informacemi pro rodiče ZDE

Změny v testování žáků na COVID-19
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR bude v první polovině ledna probíhat pravidelné testování žáků 2x týdně a to vždy v pondělí a čtvrtek. Zajistěte proto prosím včasný příchod žáků ke škole a to nejpozději v 7:25 ráno. U dojíždějících žáků počítáme s možností případného zpoždění na základě problému s hromadnou dopravou.

Testovat se nově budou všichni žáci bez ohledu na to, jestli jsou, či nejsou očkovaní, případně prodělali COVID v posledních šesti měsících.

Děkujeme za spolupráci

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MZd bude testování žáků probíhat pravidelně každé pondělí a to až do odvolání. I nadále tak prosíme o zajištění příchodu žáků ke škole nejpozději v 7:30 (výjimku mají žáci, kterým výuka začíná až 2. vyučovací hodinou).
Děkujeme za spolupráci

Informace pro rodiče žáků v karanténě ke školnímu stravování
Vážení rodiče, pro žáky, kteří jsou na základě rozhodnutí KHS v preventivní karanténě a na distanční výuce, platí možnost vyzvednutí obědů ze školní jídelny zákonným zástupcem po celou dobu nařízené karantény a distanční výuky.

Obědy bude možné odebrat v čase 11:15 – 12:00. Oběd vám bude vydán v jednorázovém obalu a vyzvednutí je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny (vchod po železných schodech z boční strany školní jídelny). Pro vyzvednutí obědů není možné využívat vlastní nádoby a vcházet přímo do prostor školní jídelny.

Děkujeme za spolupráci

Změna telefonických kontaktů školy
Vážení rodiče, z organizačních důvodů došlo ke zrušení pevných linek, které v minulosti naše škola využívala. Nadále fungují všechny kontakty na mobilní telefonní čísla. V případě, že budete potřebovat kontaktovat vedení školy, využijte prosím kontaktní mobilní čísla uvedená na webu školy v sekci Kontakty