Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Naše škola

Naše škola leží mezi dvěma velkými městy. Jsme pro děti z naší obce i pro děti z okolí možností prožít svá školní léta v prostředí, kde se všichni známe a máme k sobě úctu.
„Vše ve prospěch dítěte.“                             Mgr. Hynek Kalhous

Informace pro žáky, zákonné zástupce žáků, vyučující a dále pro veškerou veřejnost:
dne: 15. 8. 2022

Pokyn ředitele školy, o opatřeních před zahájením školního roku 2022/2023 v Základní škole Opatovice nad Labem, v souvislosti se stavební akcí:
„Rekonstrukce školní jídelny a rozšíření pavilonu B2“.


Úvod:
Stavební akce „Rekonstrukce školní jídelny a rozšíření pavilonu B2“ je aktuálně realizovanou součástí koncepce celkové rekonstrukce, výstavby a modernizace areálu Základní školy. Akce je plánována na dvě etapy. Konečným cílem stavební akce je významně zvýšit kapacitu školní jídelny a varného provozu v souvislosti se zvyšující se kapacitou školy jako celku. Varný provoz bude současně významně modernizován nejnovější technikou.
První etapa byla zahájena v průběhu měsíce června a ukončení se předpokládá k 7. 11. 2022. Vzhledem k náročnosti stavby, která vyžaduje stavební úpravy z obou stran pavilonu B2 a zásadně zasahuje obě nadzemní podlaží i sklepní prostory pavilonu, bylo nutné přijmout důležitá organizační opatření tak, aby se současně s probíhající stavbou mohl plynule a bezpečně rozběhnout nový školní rok 2022/ 2023 v řádném termínu od čtvrtka 1. září 2022 a aby v dalších týdnech nebylo vyučování významněji narušováno.
Opatření, která vstoupí v platnost v plném, níže popsaném rozsahu, přičemž některá dílčí opatření byla uvedena do chodu již v měsíci červnu 2022, budou platit závazně pro všechny účastníky vzdělávacího procesu až do ukončení a kolaudace stavby a jejího uvedení do plného provozu. Ukončení opatření a přechod školy na běžnou formu provozu bude oficiálně zveřejněno opět závazným dokumentem.

Opatření se dělí do tří skupin:
1. Pohyb osob okolo a uvnitř areálu školy.
2. Dočasná změna účelu užívání některých prostor.
3. Úpravy v organizaci školního roku.

1. Pohyb osob okolo a uvnitř areálu školy.
a) Vstup všech osob, s výjimkou pracovníků stavby a dalších jmenovitě oprávněných osob, do prostoru mezi pavilony B1 a B2 (tzv. „školní dvůr“) z ulice Vavřinecká, tedy okolo „bytovky“, a to jak pěšky, tak prostřednictvím vozidla, je přísně zakázán!
Cesta do dvora má sice technickou průjezdnost, ale slouží výhradně pro stavbu a ve výjimečném režimu pro zásobovací vozidla školní jídelny. Všem nepovolaným osobám se vstup zakazuje. Školní dvůr neboli prostor mezi pavilony B1 a B2 je tímto definován jako uzavřený prostor pouze pro určené osoby.
V této souvislosti přikazuji všem zaměstnancům školy, aby vše v této směrnici uvedené, důsledně respektovali a speciálně jim ukládám obecnou dohlížecí povinnost nad tím, aby směrnici respektovali žáci školy, zejména pak s ohledem na zákaz vstupu do některých prostor, ke kterému by u žáků mohlo dojít například omylem.
b) Vchod do Centrálního pavilonu z prostoru mezi pavilony B1 a B2 (tzv. „Služební vchod“), dále těsně sousední boční vchod do budovy B2 (tzv. „Vchod do Keramiky“ a dále požární únikové východy do dvora z pavilonu B1, spodní i vrchní se schodištěm, jsou, v souvislosti s uzavřením celého prostoru mezi pavilony B1 a B2, pro běžný provoz uzavřeny a smí je použít pouze jmenovitě určené osoby. Výjimkou hodnou zvláštního zřetele je pouze oficiálně vyhlášená skutečná nouzová evakuace školy.
c) Všechny osoby, a zejména pak žáci, dbají na přístupových cestách ke škole zvýšené opatrnosti. Do školy žáci vstupují pouze hlavním vchodem do Centrálního pavilonu, dojíždějící na bicyklech si tyto ukládají do stojanů před pavilonem B1. Provoz Školní družiny, příchod a odchod žáků do Školní družiny se nemění. Výstup z Centrálního pavilonu do prostoru školního hřiště, do tělocvičny a k pavilonu A3 zůstává beze změny.
d) Žákům i všem ostatním, nepověřeným osobám, se zakazuje vstup do prostoru mezi tělocvičnou a pavilonem B2. Vstupní dveře z tohoto prostoru do chodby u školní jídelny slouží pouze k zásobování.
e) Žáci i všichni pracovníci bez speciálního pověření, konají veškeré své pracovní pochůzky a přesuny v prostorách školy vnitřkem budov komplexu, respektují uzávěry prostoru mezi pavilony B1 a B2 a prostoru mezi tělocvičnou a pavilonem B2. Venkovní prostory školní družiny a hrací prostory včetně sportovního areálu a Dopravního hřiště nejsou tímto opatřením dotčeny. Při veškerém pohybu a zejména pak, při pohybu v prostorách blízkých odděleným prostorům stavby, je nutná zvýšená preventivní opatrnost a vyžadována bezpodmínečná kázeň.
f) Zaměstnanci školy parkují po dobu denního výkonu pracovních povinností svá vozidla ve vymezeném prostoru v ulici Komenského a své oprávnění prokazují identifikační kartou, kterou obdrží proti podpisu u ředitele školy.
g) Rodiče, přivážející žáky do školy autem upozorňujeme, že v prostoru ulice Školní není vymezen žádný parkovací prostor a proto při zastavení před hlavním vchodem do školy z důvodu výstupu nebo nástupu dítěte do vozidla, je nutno respektovat příslušné dopravní předpisy a dbát zvýšené opatrnosti.

2. Dočasná změna účelu užívání některých prostor.
a) Po dobu platnosti opatření je mimo provoz prostor žákovské školní dílny v podzemním podlaží pavilonu B2, dále prostor keramické pece v tomtéž podlaží a příslušné skladovací prostory ve vedlejší místnosti.
Výuka pracovních činností
se po dobu stavebních prací bude realizovat náhradními tématy a zájmová činnost Keramika se po tuto dobu pozastavuje, prostory jsou uzavřeny pro pohyb speciálně neoprávněných osob.
b) Kancelář vedoucí školní jídelny se dočasně přesunuje do prostor komunitní místnosti v pavilonu B1. Žáci, rodiče i zaměstnanci budou mít do provizorní kanceláře vedoucí školní jídelny přístup z chodby pavilonu B1.
c) Cvičná žákovská kuchyně v pavilonu B1 je dočasně mimo provoz, prostor bude využit pro účely zajištění technologického provozu školního stravování. Výuka vaření v zájmové činnosti se pozastavuje a jako součást Pracovních činností budou volena náhradní témata.
d) Školní psycholožka bude přímý výkon skupinových činností s žáky vykonávat obvyklým způsobem ve třídách, individuální konzultace pak v dohodnutých časech v některém z prostorů vedení školy. Servisní administrativní úkony budou vykonávány v režimu home office nebo jiným domluveným způsobem.

3. Úpravy v organizaci školního roku.
a) Předpokládá se, podle potřeb vývoje stavebních prací, z důvodů nutnosti dodržení termínů, možnost upravovat nebo měnit umístění některých hodin odpoledního vyučování z důvodu stavební hlučnosti, a to až do konečného termínu stavby 7. 11. 2022.
b) Vyhlašuji tímto, v souladu s platnými předpisy a se souhlasem
zřizovatele, udělení „volna pro žáky“, tzv. „ředitelské volno“, na níže
uvedené dny:
Září 2022:
29. 9. 2022 – čtvrtek
30. 9. 2022 – pátek
(28. 9. 2022 je státní svátek)

Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy, dne 15. 8. 2022

Schválil:
Ing. Pavel Kohout, starosta obce, zástupce zřizovatele

Ke stažení ZDE

Výdej obědů do jídlonosičů

Vážení rodiče,
od 23. 5. 2022 je vstup do jídelny pouze přes hlavní vchod školy z důvodu stavebních prací v areálu školy. Zvoňte na kanceláře, či školníka pro vpuštění do budovy.
Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost.

Rozhodnutí
o přijetí k PŠV ZDE

Zápis do I. ročníku
pro školní rok 2022 – 2023 ZDE

Sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení rodiče a žáci,
po dohodě s vedením obce uspořádáme v naší škole charitativní sbírku na pomoc občanům Ukrajiny zasažené válečným konfliktem. Pokud se budete chtít do této dobrovolné sbírky zapojit, bude možné v průběhu následujícího týdne do školy přinést věci, které jsou v současné době nejvíc potřebné. Jedná se o hlavně o trvanlivé potraviny a zdravotnický materiál (ne však léky).

Děti mohou věci do školy přinést a předat je zástupcům vedení školy, případně třídnímu učiteli. Pokud budete mít zájem předat věci do sbírky jako zákonní zástupci osobně, zazvoňte prosím po příjezdu ke škole na zvonek kanceláře vedení školy. Věci vybrané z této dobrovolné sbírky budou následně prostřednictvím vedení obce předány organizacím zajišťujícím přímou pomoc občanům Ukrajiny.

Všem rodinám, které se rozhodnou do sbírky zapojit, předem děkujeme.

Kolektiv ZŠ Opatovice nad Labem

Upozornění a připomenutí pro rodiče
Od 1. 3. 2022 se vydávají obědy první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka ve škole od 11,15 hodin do 11,30 hodin v jídelně pro děti do vlastních přinesených jídlonosičů. Pro vyzvednutí oběda, je nutné mít sebou čip.

Od 1.3.2022 se mění ceny obědů:
7 – 10 let         29,00Kč  (638,00Kč)
11 – 14 let      31,00Kč  (682,00Kč)
15 let a více   33,00Kč  (726,00Kč)
zaměstnanci  34,00Kč  (748,00Kč)

Od 1.3.2022 je v platnosti nový vnitřní řád.

Informace pro účastníky Lyžařského výcviku
Vážení rodiče, v příloze naleznete důležité organizační pokyny pro účastníky Lyžařského výcviku ZDE

Změna cen obědů od 1. 3. 2022

Vážení rodiče,
z důvodu narůstajících cen za potraviny dojde od 1.3.2022 ke zvýšení ceny obědů následovně:

žáci 7 – 10 let 29,00Kč 22 pracovních dní 638,00Kč
žáci 11 – 14 let 31,00Kč 22 pracovních dní 682,00Kč
15 let a více 33,00Kč 22 pracovních dní 726,00Kč
zaměstnanci 34,00Kč 22 pracovních dní 748,00Kč

Prosím o zvýšení trvalých příkazů nyní v únoru 2022 (únorová platba je úhradou na měsíc březen 2022).

Děkujeme za pochopení
Lenka Šlechtová, vedoucí školní jídelny

Sběrová soutěž
Vážení rodiče, sběrová soutěž bude pokračovat ve středu 12. ledna 2022. Sběrný papír můžete odevzdat na provozní dvůr školy do 9:00. V následujících měsících bude sběr probíhat pravidelně vždy 2. týden v měsíci.

Leták MŠMT ČR
s informacemi pro rodiče ZDE

Změny v testování žáků na COVID-19
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR bude v první polovině ledna probíhat pravidelné testování žáků 2x týdně a to vždy v pondělí a čtvrtek. Zajistěte proto prosím včasný příchod žáků ke škole a to nejpozději v 7:25 ráno. U dojíždějících žáků počítáme s možností případného zpoždění na základě problému s hromadnou dopravou.

Testovat se nově budou všichni žáci bez ohledu na to, jestli jsou, či nejsou očkovaní, případně prodělali COVID v posledních šesti měsících.

Děkujeme za spolupráci

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MZd bude testování žáků probíhat pravidelně každé pondělí a to až do odvolání. I nadále tak prosíme o zajištění příchodu žáků ke škole nejpozději v 7:30 (výjimku mají žáci, kterým výuka začíná až 2. vyučovací hodinou).
Děkujeme za spolupráci

Informace pro rodiče žáků v karanténě ke školnímu stravování
Vážení rodiče, pro žáky, kteří jsou na základě rozhodnutí KHS v preventivní karanténě a na distanční výuce, platí možnost vyzvednutí obědů ze školní jídelny zákonným zástupcem po celou dobu nařízené karantény a distanční výuky.

Obědy bude možné odebrat v čase 11:15 – 12:00. Oběd vám bude vydán v jednorázovém obalu a vyzvednutí je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny (vchod po železných schodech z boční strany školní jídelny). Pro vyzvednutí obědů není možné využívat vlastní nádoby a vcházet přímo do prostor školní jídelny.

Děkujeme za spolupráci

Změna telefonických kontaktů školy
Vážení rodiče, z organizačních důvodů došlo ke zrušení pevných linek, které v minulosti naše škola využívala. Nadále fungují všechny kontakty na mobilní telefonní čísla. V případě, že budete potřebovat kontaktovat vedení školy, využijte prosím kontaktní mobilní čísla uvedená na webu školy v sekci Kontakty

Vážení rodiče, ve středu 10. 11. pokračuje Sběrová soutěž. Označené balíky papíru můžete dovézt na provozní dvůr školy do 9:00. Děkujeme!

Vážení rodiče, připomínáme, že výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky je možný pouze v termínu od 11:15 do 11:30. Nemocné děti mají nárok na oběd pouze první den nemoci!

Vážení rodiče a milí žáci,
prázdniny byly krátké a uběhly příliš rychle, jak to ostatně bývá pokaždé a za pár dní nám začíná nový školní rok 2021/22. Rádi bychom vás proto seznámili se základními organizačními informacemi a pokyny k začátku školního roku ZDE.