Projekt IKAP – implementace krajského akčního plánu

Naše Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, se od 1. 9. 2021 zapojuje do krajského Projektu IKAP v přímé spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Pardubicích.

Principem této aktivity je účast skupin našich žáků a jejich vyučujících na tzv. Projektových dnech, které SPŠE, ve spolupráci s do projektu zapojenými  základními školami, bude pro žáky našich škol organizovat.

Na Projektových dnech budou naši žáci řešit nejrůznější zajímavé úlohy a práce z oborů blízkých ICT technologiím, vyzkouší si práci s nejmodernějšími digitálními a elektronickými technickými přístroji a nástroji, seznámí se se základy nejmodernějších vědeckotechnických disciplín jako je například robotika. Současně při Projektových dnech poznají a na vlastní smysly si okusí středoškolskou vědecko-technickou atmosféru, což je jedním z důležitých cílů projektu.

V průběhu Projektu budeme v této záložce našeho webu zveřejňovat průběžně zpravodajství z Projektových dní a další zajímavosti a úspěchy našich žáků.

16. 6. 2021
Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
1.            Řízení projektu,
2.            Podpora polytechnického vzdělávání,
3.            Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
4.            Rozvoj kariérového poradenství,
5.            Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
6.            Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
7.            Mobility pro pedagogické pracovníky škol.