Povinně zveřejňované informace

1. Název Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice
2. Důvod a způsob založení Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, (dále jen škola) byla zřízena rozhodnutím Obce Opatovice nad Labem číslo U 4.01/08/2009 ze dne 22. 10. 2009 s účinností od 1.11.2009. Škola byla založena v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 178 a § 179 zákona č.561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Škola je právní subjekt. V rejstříku škol MŠMT je vedena pod  Red IZO: 600096271. Statutárním orgánem je ředitel. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání (viz zřizovací listina příspěvkové organizace). Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).   Příspěvková organizace vykonává činnost:
základní školy
školní jídelny
školní družiny
3. Organizační struktura  
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice
Školní 247, 533 45, Opatovice nad Labem
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěv Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice
Školní 247, 533 45, Opatovice nad Labem
4.3 Úřední hodiny Pondělí, Pátek            8:00 – 13:00     
4.4 Telefonní čísla 774 291 908 – ředitel
775 150 127 – zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
603 422 944 – zástupce ředitele pro 2. stupeň
466 941 278 –  školní psycholog
466 941 278 – ekonom
466 941 212 – vedoucí školní jídelny
605 261 699 – školník – správce budov
605 352 342- vedoucí školní družiny
739 365 982 – administrativní pracovnice
4.5 Čísla faxu Nepoužívá se
4.6 Adresa internetové stránky www.zsopatovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny skola@zsopatovice.cz
4.8 Další elektronické adresy datová schránka:  9cfsvrg  
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu : 1205504389/0800
6. IČ 60158387
7. DIČ Nepoužívá se
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Úřední deska
8.2 Rozpočet Rozpočet školy

9. Žádosti o informace Kdo může o informace zažádat
Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Jak a kde lze informace získat

Žádosti o informace se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemná žádost v listinné podobě musí být zaslána na adresu:
Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice 533 45, Opatovice nad Labem, Školní 247

elektronicky podaná žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny skola@zsopatovice.cz    nebo prostřednictvím datové schránky 9cfsvrg   V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu školy.

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:
obsah písemného záznamu
na listině
záznam uložený v elektronické podobě
zvukový záznam
obrazový záznam
audiovizuální záznam
Informací není počítačový program  
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost o informaci je podána dnem, kdy ji škola obdržela.
Postup při podávání a vyřizování písemných žádosti o poskytnutí informacePísemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé komu je určena, jaká informace je požadována, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o informaci nesmí být formulována obecně.

Fyzická osoba ve své žádosti uvede: jméno, příjmenídatum narozeníadresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)  Právnická osoba ve své žádosti uvede: názevidentifikační čísloadresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa) Pokud je žádost podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny školy: skola@zsopatovice.cz , nebo datové schránky 9cfsvrg a nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Žádost vyřizuje úředník školy, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří.   Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a: brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, škola žádost odloží v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, škola rozhodne o odmítnutí žádostiv případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti školy, škola žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli nerozhodne-li dle výše uvedených skutečností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Věcně příslušný úředník o postupu při poskytování informace pořídí záznam. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může škola prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů.   Závažnými důvody jsou: vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od školy vyřizující žádost vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může škola co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Pokud škola žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z níže uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa Informace se neposkytují v případě, že se jedná o:
utajovanou informaci
obchodní tajemství
důvěrnosti majetkových poměrů
informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá pokud ji škola zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období
pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským Škola může omezit poskytnutí informace, pokud:
se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy
jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.  
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
 
Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí.

Jak a kde lze odvolání podat Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, cestou podatelny školy.  Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno. Odvolání lze podat poštou na adresu

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice 533 45, Opatovice nad Labem, Školní 247

nebo osobně na podatelně školy nebo prostřednictvím elektronické podatelny školy skola@zsopatovice.cz    nebo datové schránky 9cfsvrg
 
Jak a kdo o vyřízení odvolání rozhoduje

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí školy je vždy Krajský úřad Pardubického kraje.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
 
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Jak a kde lze stížnost podat

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel: který nesouhlasí s vyřízením žádosti, v případě, že škola místo poskytnutí informace sdělila žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (což škole umožňuje § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím);kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny poskytované dle § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat: Ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Písemně prostřednictvím elektronické podatelny skola@zsopatovice.cz nebo datové schránky 9cfsvrg (není nutný zaručený elektronický podpis).

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.);uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. Jak a kdo o vyřízení stížnosti rozhoduje

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup školy je vždy Krajský úřad Libereckého kraje.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.  
12. Formuláře Formuláře ke stažení zde
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx Portál veřejné správy ČR + http://portal.gov.cz  – sekce ŽIVOTNÍ SITUACE  
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpis Nejdůležitější používané předpisy:
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
Zákon č.106/1999 Sb.  Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických zaměstnancích a o změně některých zákonů
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Texty výše uvedených zákonů a dalších právních předpisů České republiky obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně účinné, lze nalézt na Ministerstva vnitra.  
14.2 Vydané právní předpisy Školní řád
Hodnotící řád
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školního klubu
Provozní řád školní jídelny


Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí na adrese:
Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice 533 45, Opatovice nad Labem, Školní 247
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Škola je v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informace žadateli a nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše této úhrady se řídí následujícím sazebníkem:
1. Za každou započatou 1 hodinu výkonu, tj. jednání vyhledávání informace, kopírování 150,- Kč

2. Kopírování: 
A4 jednostranně  3,- Kč
A4 oboustranně   5,- Kč
A3 jednostranně  6,- Kč
A3 oboustranně   9,- Kč
 
3. Tisk na tiskárnách PC:
A4 černobíle   4,- Kč
A4 barevně   10,- Kč
 
4. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem: dle platného ceníku České pošty, s.p.  

5. Přirážka za doporučenou zásilku: ke všem sazbám 12,- Kč  

6. Přirážka za zaslání informace na dobírku: 12,- Kč

b) Žadatel při podání žádosti a jejím zaevidování uhradí zálohu ve výši max. 75% na úhradu předpokládaných nákladů. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informaci v pokladně v hotovosti. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení zaslané žadateli a to úhradou v hotovosti v pokladně, zaslanou složenkou nebo převodem na bankovní účet s uvedením variabilního symbolu na složence. Vyúčtování zálohy bude provedeno v závislosti na skutečně vynaložených nákladech spojených s vyhledáváním informací a výsledná částka bude sdělena žadateli nejpozději ve lhůtě pro poskytnutí informace. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace, nebo převzetím informace zaslané na dobírku.  

Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.     
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace nebylo stanoveno.  
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
16.2 Výhradní licence Škola  neposkytla žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2023